Wat wordt bedoeld met investeren in de boekwaarde van het bedrijf wanneer men kijkt naar de voor de Business Permit geldende investeringseis?

Een van de eisen die de Zuid-Afrikaanse regering stelt wanneer een zogenaamde Business Permit wordt aangevraagd, is dat de aanvrager ten minste ZAR500.000 in de boekwaarde van het bedrijf dient te investeren. Dit wil zeggen dat de aanvrager in de aandelen of activa van het bedrijf moet investeren.

Indien de aanvrager bijvoorbeeld onroerend goed koopt onder zijn prive-naam en dus niet in bedrijfsnaam, dan is dit geen investering in de boekwaarde van het bedrijf.

Zijn er beperkingen voor startende bedrijven in Zuid-Afrika?

Met betrekking tot het starten van een bedrijf in Zuid-Afrika is het zo dat een buitenlands lid/aandeelhouder over het juiste visum moeten beschikken voordat de exploitatie van het bedrijf kan beginnen.

Let wel: de Zuid-Afrikaanse Business Permit is bedrijfsspecifiek en staat het de houder ervan niet toe om meer dan ÈÈn bedrijf uit te baten!

Hoe verloopt in Zuid-Afrika het proces van bedrijfsregistratie?

Hoe een proces van bedrijfsregistratie eruit ziet is voor een deel afhankelijk van de gekozen bedrijfsvorm. Richt u bijvoorbeeld een sole proprietorship (vergelijkbaar met een eenmanszaak) een CC (vergelijkbaar met een BV) of een Pty (vergelijkbaar met een NV) op?

Waar u ook voor kiest het is in alle gevallen aan te raden om eerst advies in te winnen, zowel aangaande de beste bedrijfsvorm als het proces van registratie. Indien u bovendien buitenlands bent is het daarnaast aan te bevelen om tevens advies in te winnen bij een immigratiebureau aangaande de rechten en plichten op het gebied van de verblijfsvergunningen.

Binnen welke zakelijke sectoren van Zuid-Afrika heeft men de mogelijkheid een vrijstelling aan te vragen ten aanzien van de investeringseis van ZAR 2,5 miljoen?

Een aanvraag tot vrijstelling ten aanzien van het te investeren bedrag van ZAR 2,5 miljoen, kan gedaan worden indien men van plan is een eigen bedrijf te starten in een van de volgende sectoren:

Toerisme
Informatie-en Communicatietechnologie
Chemische en biotechnologische industrie
Kleding- en textielindustrie
Agro-industrie
Metaal- en mineraalverwerking
Automobiel- en transportindustrie
Ambachtelijke sector

De vrijstelling ten aanzien van het te investeren bedrag dient via het Department of Trade and Industry te worden aangevraagd.

Binnen welke periode moet ik aan de voor de Business Permit geldende investeringseis kunnen voldoen?

Om een Business Permit voor Zuid-Afrika aan te kunnen vragen, moet u aan een investeringseis van ZAR 2,5 miljoen kunnen en willen voldoen. Dit bedrag moet binnen 24 maanden na afgifte van het visum worden geÔnvesteerd.

Indien u via het Department of Trade and Industry (DTI) een vrijstelling hebt ontvangen ten aanzien van de investeringseis, dan dient de aangepaste vereiste investeringssom eveneens binnen een periode van 24 maanden na afgifte van het visum te worden geÔnvesteerd.

Wat moet er gedaan worden om een Business Permit voor Zuid-Afrika te kunnen behouden?

Om een Business Permit te kunnen behouden wanneer deze eenmaal is toegekend, moet de vereiste investering binnen 24 maanden na ontvangst van het visum gedaan worden. De houder van het visum is daarnaast verplicht om vijf Zuid-Afrikaanse staatsburgers in dienst te nemen. Ook hier geldt dat men binnen een periode van twee jaar aan deze eis tegemoet moet kunnen komen. Een registratieplicht bij de Zuid-Afrikaanse belastingdienst (SARS) is tevens van toepassing. Bewijs dat aan de bovenstaande eisen voldaan wordt, moet in elk geval na de eerste twee jaar worden ingediend. In een later stadium kan echter ook nog om dergelijk bewijs gevraagd worden.

Ben ik als houder van een Business Permit van Zuid-Afrika verplicht om Zuid-Afrikaanse staatsburgers in dienst te nemen?

Om een eenmaal toegekende Zuid-Afrikaanse Business Permit te kunnen behouden, is het de houder van een dergelijke permit volgens de Zuid-Afrikaanse immigratiewet verplicht om vijf Zuid-Afrikaanse staatsburgers/ permanente inwoners van Zuid-Afrika in zijn of haar bedrijf te werk te stellen. Bewijs van daadwerkelijke creatie van deze werkgelegenheid moet 24 maanden na de start van de bedrijfsactiviteit aan de Zuid-Afrikaanse autoriteiten worden voorgelegd.

Mag is als houder van een Business Permit, meer dan een bedrijfsactiviteit ontplooien?

Zuid-Afrikaanse Business Permits kunnen worden aangevraagd voor het ontplooien van meer dan een bedrijfsactiviteit. Echter dient er wel een zeer goede reden te zijn, wil de Zuid-Afrikaanse overheid ook daadwerkelijk haar toestemming hiertoe geven. In sommige gevallen kan een PTY echter wel weer verschillende Closed Corporations in handen hebben. Het is het beste om vÛÛr uw aankomst in Zuid-Afrika advies te zoeken bij een professioneel en geregistreerd immigratie- en relocatiebureau om zo de mogelijkheden goed in kaart te brengen en problemen te voorkomen.