Wat wordt in Zuid-Afrika verstaan onder een Quota Werkvergunning?

Een buitenlander die vaardigheden heeft binnen een vakgebied waarin men in Zuid-Afrika met personeelsschaarste kampt, kan in aanmerking komen voor een Quota Werkvergunning.

Om een dergelijke werkvergunning aan te kunnen vragen, is het niet nodig dat men eerst een baanaanbod heeft. Wel noodzakelijk is het om aan te tonen dat men een relevante opleiding heeft binnen het vakgebied en de buitenlandse opleiding moet daartoe erkend worden door SAQA. Ook moet de aanvrager aan kunnen tonen dat hij tenminste 5 jaar werkervaring heeft binnen het betreffende vakgebied.

Indien een buitenlander op een Quota Werkvergunning het land in reist, moet hij 90 dagen na aankomst bewijs kunnen overleggen dat hij een baanaanbod binnen het betreffende vakgebied ontvangen heeft.

Wat wordt bedoeld met SAQA als zijnde een eis van een Zuid-Afrikaanse werkvergunning?

Wanneer een buitenlander een General Work Permit of een Quota Werkvergunning aanvraagt, dan heeft hij of zij een SAQA-certificaat nodig als onderdeel van de werkvergunningaanvraag. In sommige gevallen is een dergelijk certificaat ook vereist voor een Exceptional Skills Werkvergunning.

SAQA staat voor South African Qualifications Authority. Het betreft een Zuid-Afrikaanse organisatie die buitenlandse opleidingen evalueert en die aangeeft wat binnen het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem het equivalent van de buitenlandse opleiding is.

SAQA is gevestigd in Pretoria. Aanvragen nemen gemiddeld 4-6 weken in beslag. Voor iedere werkvergunningcategorie gelden verschillende eisen. Zo moet SAQA u minimaal een niveau 4 toekennen wilt u voor een General Work Permit in aanmerking komen. De ideale score voor verwerving van een Quota Werkvergunning is een niveau 6.

Wat is een Zuid-Afrikaans werkvisum precies?

Wanneer een buitenlander in Zuid-Afrika in loondienst wil treden, dan moet hij of zij een werkvergunning voor Zuid-Afrika aanvragen. Het aanvragen van een dergelijke vergunning is over het algemeen een lang en vrij bureaucratische proces en het is dan ook aan te raden om vóór aankomst in Zuid-Afrika advies in winnen bij een professioneel immigratie- en relocatiekantoor.

Binnen de Zuid-Afrikaanse immigratiewetgeving zijn er 4 typen werkvisa te onderscheiden:
1. General Work Visa
2. Quota Work Visa
3. Exceptional Skills Work Visa
4. Intra Company Transfer Work Visa

Een zogenaamde corporate vergunning behoort daarnaast soms ook tot de mogelijkheden.

Mag ik reeds beginnen met werken in Zuid-Afrika voordat ik mijn werkvisum heb verkregen?

In Zuid Afrika laat de wet het u helaas niet toe om te werken voordat u uw werkvisum ontvangen heeft.

Het aanvragen van werkvergunning neemt daarnaast bovendien behoorlijk wat tijd in beslag. Om vertragingen daar waar mogelijk te voorkomen, is dan ook aan te raden om vóór aankomst in Zuid-Afrika advies in winnen bij een professioneel immigratie- en relocatiekantoor.

Is het mogelijk om een werkvergunning voor Zuid-Afrika aan te vragen voordat men een baanaanbod heeft?

Een buitenlander die vaardigheden heeft binnen een vakgebied waarin men in Zuid-Afrika met personeelsschaarste kampt, kan voordat hij of zij een baanaanbod ontvangen heeft een zogenaamde Quota Werkvergunning aanvragen.

90 dagen na afgifte van een Quota Werkvergunning moet de aanvrager ervan wel aan kunnen tonen dat hij een baanaanbod binnen het betreffende vakgebied ontvangen heeft.

Indien men over uitzonderlijke vaardigheden beschikt volgens de definitie onder de Exceptional Skills categorie, kan tevens een vergunning worden aangevraagd zonder dat een baanaanbod een vereiste is. Tevens heeft men in dit geval niet de verplichting om aan te tonen dat men binnen bepaalde tijd werk gevonden heeft.

In alle overige gevallen moet er eerst een baanaanbod zijn, alvorens de werkvergunningaanvraag gestart kan worden.

Wanneer worden vaardigheden als uitzonderlijk beschouwd als gesproken wordt over een werkvisum op basis van Exceptional Skills?

Binnen de Zuid-Afrikaanse immigratiewet worden vaardigheden als uitzonderlijk gezien als iemand een studie gedaan heeft die en/of in een beroep actief is dat binnen Zuid-Afrika als onnavolgbaar en uniek kan worden gezien.

De aanvraag voor een Exceptional Skills Werkvergunning brengt een hoop vereist papierwerk met zich mee wanneer het aankomt op het bewijzen van uw uitzonderlijke vaardigheden en u moet daadwerkelijk een bijzondere bijdrage kunnen leveren om de voor dit type vergunning in aanmerking te kunnen komen. Indien u aan alle geldende kwalificatiecriteria onder deze categorie voldoet, kunt u naast tijdelijk verblijf ook direct permanent verblijf aanvragen.

Hoelang duurt het om een werkvergunning voor Zuid-Afrika aan te vragen?

De duur van het verwerkingsproces hangt af van het type werkvisum dat u aanvraagt. Daarnaast is een en ander ook afhankelijk van waar de aanvraag wordt ingediend.

Omdat dat de verwerkingstijd kan variëren van 4-6 weken tot ongeveer 6 maanden, is het verstandig om van tevoren professioneel advies in te winnen bij een geregistreerd immigratie- en relocatiebureau om zo waar mogelijk vertragingen en onnodige problemen te voorkomen.

Mijn bedrijf wil dat ik in hun dochteronderneming in Zuid-Afrika ga werken. Heb ik ook een Zuid-Afrikaans werkvisum nodig indien mijn salaris en contract in het buiteland blijven?

Een buitenlander die overgeplaatst wordt vanuit een branch buiten Zuid-Afrika naar een zuster- of dochteronderneming in Zuid Afrika kan, indien bovendien het contract en salaris buiten Zuid-Afrika blijven, voor een zogenaamde Intra Company Transfer Werkvergunning in aanmerking komen.

De houder van een dergelijk visum wordt gezien als tijdelijk personeel van de Zuid-Afrikaanse onderneming. Met dit in gedachte verstrekken de Zuid-Afrikaanse autoriteiten dit type visum slechts voor een maximale periode van 2 jaar.

Hebben buitenlanders een studievisum nodig om in Zuid-Afrika te mogen studeren?

In Zuid-Afrika is men er trots op over een groot aantal onderwijsinstellingen te beschikken.

Om als buitenlander aan een dergelijke onderwijsinstelling te mogen studeren heeft men, vanaf het 6de levensjaar, een zogenaamd studievisum nodig. Een dergelijk studievisum kan door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten verstrekt worden indien de aanvrager aan kan tonen ingeschreven te staan voor een voltijds studie aan een erkend onderwijsinstituut van Zuid-Afrika.

Het is de houder van een studievisum toegestaan 20 uur per week te werken.